1. Lendtech.pl
  2. >
  3. Klauzula...

Klauzula RODO Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych i Lendtech

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych przez Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. 

 

I Polski Związek Instytucji Pożyczkowych z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 12, 00-490, KRS 0000550810 (dalej: PZIP) wykonując obowiązki wynikające z art. 13 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) – informuje, że Pani/Pana dane osobowe podane w formularzach i ankietach, jak również pozyskane poprzez udostępnienie ich przez Partnera w związku z umową zawartą pomiędzy PZIP a Partnerem oraz łączącym Panią/Pana z Partnerem stosunkiem prawnym lub faktycznym, który może polegać w szczególności na zatrudnieniu w przedsiębiorstwie Partnera, pełnieniu funkcji w organach Partnera lub pełnomocnictwie do reprezentacji Partnera, w trakcie obowiązywania umowy będą przetwarzane przez PZIP, który stanie się ich Administratorem.

II Informacje o procesach przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 12, 00-490.

III Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na podstawie następujących przesłanek:

1) zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy (w zakresie danych nieobowiązkowych – art. 6 ust. 1 lit.a RODO, w zakresie danych koniecznych do realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2) przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków księgowo-rachunkowych i podatkowych– podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz właściwe przepisy prawa, 

3) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym: wykonania umowy, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

VI Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) podmioty wspierające działalność Administratora, takie jak spółki z grupy kapitałowej, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowo-kadrowe, usługi IT, usługi administracyjne lub inne usługi back office, usługi prawne, oraz inne usługi związane z realizowaniem umowy;

b) konsultanci i audytorzy współpracujący z Administratorem;

c) operatorzy pocztowi, kurierzy, banki;

d) organy ścigania oraz inne podmioty, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa

V W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres czasu:

1) w związku z realizacją umowy – przez okres jej obowiązywania, a po jej zakończeniu – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w związku z upływem terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z zawartej z Partnerem umowy oraz określanych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

2)  w związku z realizacją przepisów podatkowych – przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku,

3) w związku z realizacją obowiązków księgowo-rozliczeniowych – przez okres 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie;

VI Posiada Pani / Pan: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania informacji dotyczących przetwarzania danych oraz ich kopii (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania swoich danych (na podstawie art. 16 RODO), 

2) prawo usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania, 

3) prawo ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 

4) prawo przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych (na podstawie art. 21 RODO). 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (na podstawie art. 77 RODO).

Zgłoszenie żądania polegającego na skorzystaniu z w/w uprawnień powinno być :

1) wysłane wiadomością e-mail na adres kontakt@pzip.pl albo

2) wysłane w formie pisemnej na adres Inspektor Ochrony Danych, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa.

VII Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania wskazanych danych może skutkować brakiem zawarcia lub realizacji umowy.

VIII Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa jest w RODO.

  1. Z uwagi na fakt, iż Administrator korzysta z dostawców i Partnerów spoza EOG możliwe jest przekazywanie danych osobowych do krajów spoza EOG. Takie przekazanie danych osobowych może nastąpić na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń (zgodnie z art. 45,46 RODO). 

Partnerzy serwisu i wydarzeń

Newsletter Lendtech

Bądź na bieżąco i nie martw się, że umkną Ci najważniejsze informacje. ​​Zapisz się na bezpłatny autorski newsletter z aktualnymi informacjami z Polski i ze świata.

 

Wczytywanie
Obserwuj nas na Google News

Obserwuj nas na Google News i otrzymuj najnowsze wiadomości z Lendtech. Dołącz do obserwujących i zawsze bądź na bieżąco.

  1. Kliknij poniższy przycisk
  2. Wybierz opcję “Obserwuj”

Dzięki temu teraz będziesz widzaił wszystkie najnowsze publikacje na swoich urządzeniach z kontem Google.