1. Lendtech.pl
 2. >
 3. POLITYKA...

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ EUROPEAN FINTECH FORUM SP. Z O.O.

European Fintech Forum sp. z o.o. (Administrator) respektuje prawo do ochrony danych osobowych swoich klientów oraz gości odwiedzających serwis internetowy www.lendtech.pl (Serwis). Niniejsza Polityka Prywatności danych przetwarzanych przez European Fintech Forum sp. z o.o. (Polityka Prywatności European Fintech Forum sp. z o.o.) zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Dodatkowo European Fintech Forum sp. z o.o. informuje, że Pani/Pana dane osobowe podane w formularzach i ankietach, jak również pozyskane poprzez udostępnienie ich przez Partnera w związku z umową zawartą pomiędzy European Fintech Forum sp. z o.o. a Partnerem oraz łączącym Panią/Pana z Partnerem stosunkiem prawnym lub faktycznym, który może polegać w szczególności na zatrudnieniu w przedsiębiorstwie Partnera, pełnieniu funkcji w organach Partnera lub pełnomocnictwie do reprezentacji Partnera, w trakcie obowiązywania umowy będą przetwarzane przez European Fintech Forum sp. z o.o., które stanie się ich Administratorem.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest European Fintech Forum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejska 12 ( 00-490 Warszawa), NIP: 5252589785, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000515607 (European Fintech Forum sp. z o.o.). 
 2. Informacje o procesach przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej:  e-mail: fundacja@lendtech.pl lub pisemnie: Inspektor Ochrony Danych European Fintech Forum sp. z o.o. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa. W przypadku pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o skorzystanie z powyższych form kontaktu. 

Jakie dane przetwarzane są w związku z odwiedzeniem Serwisu? 

Dane pochodzące od użytkowników odwiedzających Serwis można uszeregować z uwzględnieniem sposobu ich pozyskania: 

 • informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy Państwa – użytkowników serwisu korzystających m.in. z formularzy:

a) rejestracyjnych na organizowane przez nas konferencje i wydarzenia 

b) zapisu na newsletter i otrzymywania innych informacji zawierających treści marketingowe 

c) zapisu na webinarium lub inne wydarzenie organizowane w trybie online 

 • informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu – w szczególności, wśród których można wyróżnić: 

a) informacje w dziennikach serwerów – serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego etc. 

b) informacje pobierane przez odpowiednie narzędzia Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej, w tym m.in. nawigację, lokalizację i ruch użytkownika na stronie; 

c) adres IP komputera 

d) pliki tekstowe (ang.”cookies”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. 

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy dane? 

 • w przypadku rejestracji na organizowane przez nas konferencje, wydarzenia, webinaria lub inne wydarzenia online organizowane przez Fundację Lendtech – European Fintech Forum sp. z o.o., podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez European Fintech Forum sp. z o.o. przez który rozumieć należy organizację wydarzeń statutowych Fundacji Lendtech (art. 6 ust. 1 lit.f RODO) oraz niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zbadaniu satysfakcji uczestników wydarzenia, przeprowadzania rozliczeń finansowych, realizacji obsługi posprzedażowej, utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana chęci otrzymywania newslettera lub innych informacji zawierających treści marketingowe podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • Pani/Pana dane osobowe zapisane w plikach cookies znajdujących się w Pani/Pana Urządzeniu wraz z jego pamięcią podręczną mogą być przetwarzane również w celu realizacji usług marketingowych dostarczanych przez Administratora oraz jego Partnerów. Dane te przetwarzane są w oparciu o Pani/Pana dobrowolną zgodę (art. 6 ust 1. lit. a RODO). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zapisanych w plikach cookies znajdują się w załączniku do niniejszej Polityki Prywatności;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są również wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa m.in. regulacje prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane? 

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu,
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Komu możemy udostępnić dane? Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione: 

 • podmiotom, które będą przetwarzać dane osobowe w imieniu Administratora w szczególności podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT, operatorom usług za pomocą których są prowadzone wydarzenia online, podmiotom świadczące na rzecz Administratora usługi księgowo-kadrowe, usługi administracyjne lub inne usługi back office, usługi prawne, etc.;
 • na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo np. odpowiednim organom ścigania, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa;
 • Partnerom Administratora w celach marketingowych na podstawie Pani/Pana zgody a także w określonych powyżej przypadkach na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych: 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

 • prawo żądania dostępu do danych; 
 • prawo żądania sprostowania danych; 
 • prawo żądania usunięcia danych; 
 • prawo żądania przeniesienia danych; 
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych; 
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego; 
 • prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru. 

Jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Zgłoszenie żądania polegającego na skorzystaniu z w/w uprawnień powinno być :

1) wysłane wiadomością e-mail na adres fundacja@lendtech.pl lub

2) wysłane w formie pisemnej na adres: Inspektor Ochrony Danych European Fintech Forum sp. z o.o. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa

Dobrowolność podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania wskazanych danych może skutkować brakiem zawarcia lub realizacji umowy.

Wykorzystywanie danych przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa jest w RODO.

Przekazywanie danych poza EOG 

Dane osobowe, których Administratorem jest European Fintech Forum sp. z o.o. co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jednak niektórzy z dostawców usług IT świadczonych dla European Fintech Forum sp. z o.o. (np. takich jak np. Facebook) mogą mieć swoją siedzibę poza terytorium EOG, dodatkowo w przypadku wydarzeń organizowanych online, dane osobowe mogą być przetwarzane również poza terytorium EOG przez operatora usługi za pomocą którego wydarzenie jest prowadzone. W przypadku przekazania danych podmiotowi, który swoją siedzibę ma poza obszarem EOG podmioty te są zobowiązane do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. 

 

Załącznik do Polityki Prywatności European Fintech Forum sp. z o.o.

POLITYKA COOKIES 

§ 1 Definicje

 

 1. Administrator – European Fintech Forum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejska 12 ( 00-490 Warszawa), NIP: 5252589785, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000515607, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 
 5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.lendtech.pl. 
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.  

 

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu  Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a)
  Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do: 
 2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. 
 3. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 
 4. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, 
 5. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, 
 6. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 
 7. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
  a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 8. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do: 
 9. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 10. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu. 
 11. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. 
 12. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób  Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 
 13. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich. 
 14. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii). 
 15. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 16. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

 

 

§ 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Partnerzy serwisu i wydarzeń

Newsletter Lendtech

Bądź na bieżąco i nie martw się, że umkną Ci najważniejsze informacje. ​​Zapisz się na bezpłatny autorski newsletter z aktualnymi informacjami z Polski i ze świata.

 

Wczytywanie
Obserwuj nas na Google News

Obserwuj nas na Google News i otrzymuj najnowsze wiadomości z Lendtech. Dołącz do obserwujących i zawsze bądź na bieżąco.

 1. Kliknij poniższy przycisk
 2. Wybierz opcję “Obserwuj”

Dzięki temu teraz będziesz widzaił wszystkie najnowsze publikacje na swoich urządzeniach z kontem Google.