REGULAMIN 

 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń on-line oraz warunki cenowe konferencji LENDTECH, zwanej w dalszej części Konferencją, która odbędzie się w dniach 24 września 2020. Organizatorem spotkania jest firma Projekt Akademia Sp. z o.o. oraz European Fintech Forum sp. z o.o. (spółka zależna Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych) zwani w dalszej części Organizatorem. Regularny koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji LENDTECH wynosi :  1.400,00 PLN + 23% VAT. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego kształtowania polityki przyznawania rabatów i upustów od ceny regularnej. Warunkiem skutecznego uzyskania rabatu jest terminowa zapłata ceny wynikającej z zamówienia.

3. Cena obejmuje:

  • Możliwość udziału w roli słuchacza we wszystkich wystąpieniach podczas konferencji oraz stolikach eksperckich, przy czym niektóre  wystąpienia oraz stoliki mogą być realizowane w tym samym czasie

  • Materiały konferencyjne w formie fizycznej i elektronicznej 

  • Wszystkie posiłki zgodnie z programem (lunche, przerwy kawowe)

  • Możliwość udział w Strefie Wiedzy, którą należy rozumieć jako możliwość prowadzenia indywidualnych rozmów z ekspertami na wybrane przez Organizatorów tematy oraz możliwość swobodnego nawiązywania nowych kontaktów z pozostałymi uczestnikami wydarzenia.

4. Po zgłoszeniu uczestnictwa poprzez dokonanie rejestracji na stronie internetowej Konferencji Organizator niezwłocznie wysyła potwierdzenie udziału.

5. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy lub wypełniająca formularz on-line na stronie www.lendtech.pl lub w formie przesłanego emaila w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z Organizatorem (wynikającej z pkt. 4). oraz zobowiązuje się do zapłaty ceny, niezależnie od faktu uczestnictwa w konferencji. 

5a        Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

5b        Płatności Ceny należy dokonać w ciągu 7 dni od otrzymania maila potwierdzającego rejestrację, nie później jednak niż 7 dni roboczych przed terminem Konferencji, na rachunek bankowy 26 1750 0012 0000 0000 4159 8182 (BNP Paribas), na podstawie załączonej do potwierdzenia faktury proforma. Brak płatności we wskazanym terminie nie uprawnia do otrzymania biletu wstępu na konferencję, przy czym nie anuluje zgłoszenia  na konferencję a tym samym nie rozwiązuje umowy handlowej zawartej na postawie rejestracji, tym samym nie zwalnia od opłaty. Posiadanie ważnego biletu wstępu jest warunkiem koniecznym do wejścia na teren obiektu w dniu konferencji. Po dokonaniu płatności Organizator wystawia fakturę VAT.

6. W przypadku, gdy Zgłaszający nie dokona wpłaty przed terminem Konferencji mimo otrzymania od Organizatora potwierdzenia udziału, zobowiązany jest do pokrycia kosztu uczestnictwa, który dla jednej osoby wynosi 1400 PLN + 23% VAT.  

7. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji na warunkach określonych poniżej. Rezygnacja z udziału w Konferencji jest dokonywana w formie pisemnej i należy przesłać ją na adres siedziby Projekt Akademia Sp. z o.o.

8. W przypadku rezygnacji do dnia 23 sierpnia 2020 r. Zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 600 PLN + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie.  

9. W przypadku rezygnacji po dniu 23 sierpnia 2020 r. Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości pełnych kosztów uczestnictwa, o których mowa w punkcie 1 Regulaminu.

10. W przypadku braku uczestnictwa w Konferencji oraz braku pisemnej rezygnacji złożonej przed 23 sierpnia 2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z punktu 1 Regulaminu.  

11. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w Konferencji.  

12 W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Konferencji może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego, wyłącznie za zgodą Organizatora.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i zmian osób prelegentów, miejsca i daty odbycia Konferencji, odwołania jej, a także do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa oraz odmowy podpisania umowy partnerskiej bez podania przyczyny.

14. Akceptacja warunków uczestnictwa jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w postaci: imię, nazwisko przez Projekt Akademia Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (03-630) ,ul. Pospolita 10 , KRS nr 0000503944, e-mail: biuro@projektakademia.pl oraz European Fintech Forum (spółka zależna Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych) z siedzibą w Warszawie,  to jest administratorów danych osobowych w celu zorganizowania i przeprowadzenia konferencji Kongres Lendtech oraz przekazywania drogą mailową lub telefoniczną informacji związanych z ww. wydarzeniem. Potwierdzam również, że mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu. 

15. Akceptacja warunków uczestnictwa jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, że w czasie Kongresu Lendtech będą wykonywane zdjęcia jego uczestnikom i w związku z tym jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika przez Projekt Akademia Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (03-630) ,ul. Pospolita 10 , KRS nr 0000503944, e-mail: biuro@projektakademia.pl oraz European Fintech Forum sp. z o.o. (spółka zależna Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych) z siedzibą w Warszawie dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez ww. Spółki działalnością. Zgoda obejmuje nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych, w szczególności udostępnienie na stronie internetowej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych ww. firm, bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda dotyczy fotografii oraz filmów przedstawiających Uczestnika wykonanych podczas Kongresu Lendtech w dniu 24 września 2020. Uczestnik dopuszcza możliwość przetwarzania swojego wizerunku poprzez kadrowanie i zestawianie z innymi wizerunkami. Wizerunek Uczestnika może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami bezterminowo.

16. W związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii Uczestnik jest zobowiązany do stosowania w trakcie Kongresu Lendtech wszelkich przepisów, wytycznych i zaleceń odpowiednich służb. 

17. Akceptacja warunków uczestnictwa jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości faktu, że udział w Kongresie Lendtech jest równoznaczny z potencjalnym przebywaniem uczestnika wśród dużej liczby osób, a w konsekwencji możliwe jest narażenie Uczestnika na oddziaływanie czynników wywołujących choroby. W związku z tym Uczestnik biorąc udział w Kongresie Lendtech akceptuje powyższe ryzyko, natomiast Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia Uczestnikom w trakcie Kongresu Lendtech środków bezpieczeństwa wskazanych przez odpowiednie regulacje.  

18. Akceptacja warunków uczestnictwa jest równoznaczna z wyrażeniem dobrowolnej zgody przez Uczestnika na przekazanie jego danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym odpowiednim służbom w szczególności służbom sanitarnym, na uzasadnione i mające podstawę prawną wezwanie tych służb.  

19. Akceptacja warunków uczestnictwa jest równoznaczna z wyrażeniem dobrowolnej zgody na możliwość bycia poddanym pomiarowi temperatury i weryfikacji stanu zdrowia. W przypadku wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów zdrowotnych m.in. takich jak gorączka, kaszel, duszności lub problemy z oddychaniem Uczestnik powinien powstrzymać się od udziału w Kongresie Lendtech, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz skontaktować się niezwłocznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, a Organizatorzy mają prawo odmówić takiemu Uczestnikowi uczestnictwa w Kongresie lub przerwać jego uczestnictwo.

Kontakt w sprawach organizacyjnych i współpracy

Organizator: Polski Związek Instytycji Pożyczkowych

Współorganizator: European Fintech Forum sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: Projekt Akademia sp. z o.o.

@copyright 2020 PZIP / REGULAMIN WYDARZENIA