Regulamin E-Commerce Fintech Connect

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń on-line oraz warunki cenowe konferencji E-commerce Fintech Connect, zwanej w dalszej części „Konferencją”, która odbędzie się w dniu 03.03.2021 roku w formule online. Organizatorem spotkania jest Fundacja Lendtech oraz firma Projekt Akademia Sp. z o.o. zwani łącznie w dalszej części „Organizatorem”. 

 2. Cena regularna uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi 799 PLN + 23% VAT. 

 3. Cena, o której mowa w pkt. 2 Regulaminu, obejmuje: Dostęp do transmisji online, materiały pokonferencyjne w wersji online, dostęp do nagranych prelekcji przez 1 miesiąc, możliwość udziału w aktywnym networkingu z uczestnikami Konferencji.

 4. Po zgłoszeniu uczestnictwa, poprzez dokonanie rejestracji na stronie internetowej Konferencji, Organizator wysyła w ciągu 1 dnia roboczego potwierdzenie udziału, co jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Zgłaszającym się a Organizatorem.

 5. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy lub wypełniająca formularz on-line na stronie www.lendtech.pl albo w formie przesłanego e-maila w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z Organizatorem, zawieranej w momencie potwierdzenia udziału, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu. 

 6. Płatności Ceny, o której mowa w pkt. 2 Regulaminu, należy dokonać w ciągu 7 dni od otrzymania maila potwierdzającego rejestrację, nie później jednak niż 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Konferencji, na rachunek bankowy o numerze 26 1750 0012 0000 0000 4159 8182 (BNP Paribas), na podstawie załączonej do potwierdzenia faktury proforma. Brak płatności we wskazanym terminie uprawnia organizatora do skreślenia zgłaszającego z listy uczestników, przy czym nie anuluje zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji, a tym samym nie anuluje umowy handlowej zawartej w trybie określonym w pkt. 4 Regulaminu i nie zwalnia od zapłaty ceny, o której mowa w pkt. 2 Regulaminu. Po dokonaniu płatności Organizator wystawia Zgłaszającemu się fakturę VAT.

 7. W przypadku, gdy Zgłaszający nie dokona wpłaty ceny, o której mowa w pkt. 2 Regulaminu przed terminem Konferencji, a organizator potwierdzi udział Zgłaszającego się w Konferencji, umowa zawarta w trybie określonym w pkt. 4 Regulaminu jest ważna i wiążąca i zobowiązuje zgłaszającego się do zapłaty ceny, o której mowa w pkt. 2 Regulaminu. 

 8. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji na warunkach określonych poniżej. Rezygnacja z udziału w Konferencji jest dokonywana w formie pisemnej i należy przesłać ją e-mailem do Organizatora na adres biuro@projektakademia.pl 

 9. W przypadku rezygnacji do dnia 15 lutego 2021 r. Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty opłaty administracyjnej w wysokości 400 PLN + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie.  

 10. W przypadku rezygnacji po dniu 15 lutego 2021 r. Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty opłaty administracyjnej w wysokości pełnych kosztów uczestnictwa, o których mowa w pkt. 2 Regulaminu.

 11. W przypadku braku uczestnictwa w Konferencji oraz braku pisemnej rezygnacji, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z pkt. 2 Regulaminu.  

 12. Brak zapłaty ceny, o której mowa w pkt. 2 Regulaminu, nie stanowi rezygnacji z udziału w Konferencji.  

 13. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Konferencji może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego, wyłącznie za zgodą Organizatora.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i zmian osób prelegentów, miejsca i daty odbycia Konferencji, odwołania jej, a także do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa oraz odmowy podpisania umowy partnerskiej bez podania przyczyny.

 15. Akceptacja warunków uczestnictwa jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konferencji przez Organizatora, a tj.: imienia i nazwiska oraz nazwy firmy, który jest administratorem danych osobowych w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konferencji oraz przekazywania drogą mailową lub telefoniczną informacji związanych z Konferencją oraz materiałów reklamowych. Potwierdzam również, że mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu. 

 16. Akceptacja warunków uczestnictwa jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, że w czasie Konferencji będzie utrwalany wizerunek oraz wypowiedzi jej uczestników i w związku z tym jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika przez Organizatora dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością. Zgoda ta obejmuje nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę (np. poprzez kadrowanie i zestawianie z innymi wizerunkami) i powielanie wykonanych zdjęć i filmów za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych, w szczególności udostępnienie na stronie internetowej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Regulamin obowiązuje od 18.01.2021 rok.

Fundacja Lendtech, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejska 12, kod 00-490, 

NIP: 701-072-74-92, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000695962

Zasady i polityka prywatności.

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle