1. Lendtech.pl
 2. >
 3. Regulamin...

Regulamin Kongresu Pożyczkowego 2023

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń on-line oraz warunki cenowe Kongresu Pożyczkowego, zwanego w dalszej części „Konferencją”, która odbędzie się w dniu 31.01.2023 r. w Warszawie. Organizatorem Konferencji są: Fundacja Lendtech oraz Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, zwani łącznie w dalszej części „Organizatorem”. 
 2. Cena uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi 590 PLN + 23% VAT w przypadku biletu Early Birds i 1290 w przypadku Biletu Korporacyjnego (do 05.12.2022 r.), 740 PLN + 23% VAT w przypadku Bilety Standard i 1640 w przypadku Biletu Korporacyjnego (do 31.12.2022 r.), 890 PLN + 23% VAT w przypadku Bilety Standard+ i 1990 w przypadku Biletu Korporacyjnego+ (od 31.12.2022 r.).
 3.  Cena za udział w Konferencji, o której mowa w pkt. 2 Regulaminu, obejmuje: wstęp na Konferencję, materiały pokonferencyjne w wersji online, możliwość udziału w aktywnym networkingu z uczestnikami Konferencji.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Po zgłoszeniu uczestnictwa, poprzez dokonanie rejestracji na stronie internetowej Konferencji, Organizator wysyła potwierdzenie udziału, co jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Zgłaszającym się a Organizatorem.
 5. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy lub wypełniająca formularz on-line na stronie www.lendtech.pl albo w formie przesłanego e-maila w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Organizatorem, zawieranej w momencie potwierdzenia udziału, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu. 
 6. Płatności Ceny, o której mowa w pkt. 2 Regulaminu, należy dokonać w ciągu 7 dni od otrzymania maila zawierającego proformę, nie później jednak niż 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Konferencji, na rachunek bankowy o numerze 45 2160 0003 2000 1625 8202 0001  (Toyota Bank Polska), na podstawie załączonej do potwierdzenia faktury proforma. Po dokonaniu płatności Organizator wystawia Zgłaszającemu się fakturę VAT.
 7. Brak płatności w terminie wskazanym w pkt. 6 Regulaminu nie anuluje zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji, a tym samym nie anuluje umowy handlowej zawartej w trybie określonym w pkt. 4 Regulaminu i nie zwalnia od zapłaty ceny, o której mowa w pkt. 2 Regulaminu, jak również nie stanowi rezygnacji z udziału w Konferencji.
 8. W przypadku, gdy Zgłaszający nie dokona wpłaty ceny, o której mowa w pkt. 2 Regulaminu przed terminem Konferencji, a organizator potwierdzi udział Zgłaszającego się w Konferencji, umowa zawarta w trybie określonym w pkt. 4 Regulaminu jest ważna i wiążąca i zobowiązuje zgłaszającego się do zapłaty ceny, o której mowa w pkt. 2 Regulaminu.
 9. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji na warunkach określonych poniżej. Rezygnacja z udziału w Konferencji jest dokonywana w formie pisemnej i należy przesłać ją e-mailem do Organizatora na adres fundacja@lendtech.pl.
 10. W przypadku rezygnacji do dnia 24.01.2023 r. Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty opłaty administracyjnej w wysokości 590 zł + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie.  
 11. W przypadku rezygnacji po dniu 24.01.2023 r. Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty opłaty administracyjnej w wysokości pełnych kosztów uczestnictwa, o których mowa w pkt.2 Regulaminu.
 12. W przypadku braku uczestnictwa w Konferencji oraz braku pisemnej rezygnacji, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z pkt.2 Regulaminu.  
 13. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Konferencji może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego, wyłącznie za zgodą Organizatora.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i zmian osób prelegentów, miejsca i daty odbycia Konferencji, odwołania jej, a także do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa oraz odmowy podpisania umowy partnerskiej bez podania przyczyny.
 15. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz porządkowych, jak również instrukcji i poleceń Organizatora.
 16. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawieniem wszelkich szkód, wyrządzonych jego działaniem lub zaniechaniem, również wobec osób, które wystąpią do Organizatora z roszczeniami, związanymi ze szkodami wyrządzonymi przez Uczestnika Konferencji. 
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestników Konferencji, które mogą ulec zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży podczas Konferencji. 
 18. W związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego Uczestnik jest zobowiązany do stosowania w trakcie Konferencji wszelkich przepisów, wytycznych i zaleceń odpowiednich służb, w tym w szczególności Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Rady Ministrów oraz Organizatorów.
 19. Akceptacja warunków uczestnictwa jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości faktu, że udział w Konferencji wiąże się z potencjalnym przebywaniem uczestnika wśród dużej ilości osób, a w konsekwencji możliwe jest rozprzestrzenianie się i narażenie Uczestnika na oddziaływanie czynników wywołujących choroby. W związku z tym Uczestnik biorąc udział w Kongresie akceptuje powyższe ryzyko, natomiast Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia Uczestnikom w trakcie Konferencji środków bezpieczeństwa wskazanych przez odpowiednie służby oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 20. Akceptacja warunków uczestnictwa jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konferencji przez Organizatora, a tj.: imienia i nazwiska oraz stanowiska i nazwy reprezentowanego podmiotu, który jest Administratorem danych osobowych, w celu: 1) zorganizowania i przeprowadzenia Konferencji, 2) umożliwienia bezpośredniego kontaktu pomiędzy uczestnikami konferencji, 3) przekazywania drogą mailową lub telefoniczną informacji związanych z Konferencją. Uczestnik Konferencji potwierdza również, że ma świadomość przysługującego mu prawa wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konferencji. Dane osobowe uczestników, przekazane Organizatorowi w związku z uczestnictwem w Kongresie są przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz Polityką Prywatności Organizatora. 
 21. Dla prawidłowego przeprowadzenia Konferencji konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych, zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 22. Akceptacja warunków uczestnictwa jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, że w czasie Konferencji będzie utrwalany wizerunek oraz wypowiedzi jej uczestników i w związku z tym jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika przez Organizatora dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością. Zgoda ta obejmuje nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę (np. poprzez kadrowanie i zestawianie z innymi wizerunkami) i powielanie wykonanych zdjęć i filmów za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych, w szczególności udostępnienie na stronie internetowej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 
 23. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2022 r..

 

Partnerzy serwisu i wydarzeń

Newsletter Lendtech

Bądź na bieżąco i nie martw się, że umkną Ci najważniejsze informacje. ​​Zapisz się na bezpłatny autorski newsletter z aktualnymi informacjami z Polski i ze świata.

 

Wczytywanie
Obserwuj nas na Google News

Obserwuj nas na Google News i otrzymuj najnowsze wiadomości z Lendtech. Dołącz do obserwujących i zawsze bądź na bieżąco.

 1. Kliknij poniższy przycisk
 2. Wybierz opcję “Obserwuj”

Dzięki temu teraz będziesz widzaił wszystkie najnowsze publikacje na swoich urządzeniach z kontem Google.