57 mln zł zysku netto Grupy BOŚ w pierwszym kwartale 2023 roku

  • Lendtech
  • 10.05.2023

W I kwartale 2023 roku Grupa BOŚ wypracowała 57 mln zł zysku netto. To wynik niemal 2,5-krotnie wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie 2022 roku (tj. 23,4 mln zł), pomimo wysokiej presji kosztowej z tytułu rezerw na ryzyko prawne związanych z kredytami hipotecznymi w CHF. Grupa BOŚ odnotowała poprawę kluczowych wskaźników finansowych: stopa zwrotu z kapitału (ROE) wzrosła do 8,3% z 6,7% w 2022 roku, marża odsetkowa wyniosła 3,6% wobec 2,8% w minionym roku, a wskaźnik koszty/dochody (C/I) obniżył się do 48,1% z 52,9% w ubiegłym roku. Sprzedaż kredytów proekologicznych stanowiła 50% nowej sprzedaży kredytów ogółem, a udział zielonych kredytów w portfelu kredytowym Banku na koniec marca br. przekroczył 40%.

 

 

 

Grupa BOŚ zakończyła I kwartał 2023 roku z drugim najwyższym kwartalnym zyskiem netto w swojej historii, pomimo że na wynikach Banku wciąż istotnie ciążą koszty rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich. Dzięki wdrożonej optymalizacji działania, znacząco poprawiliśmy wskaźnik kosztów do dochodów. Jesteśmy na dobrej drodze do uzyskania trwałej rentowności dzięki realizacji kluczowych inicjatyw strategicznych. Ambicją Banku Ochrony Środowiska jest dalsza specjalizacja w finansowaniu przedsięwzięć, które służą zielonej transformacji. BOŚ dysponuje unikalną ekspertyzą i doświadczeniem w szeroko pojętym sektorze ekologii. Tworzymy kolejne produkty finansowe, dzięki którym nasi klienci mogą realizować projekty biznesowe przy poszanowaniu środowiska naturalnego – skomentował dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH, Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska kierujący pracami Zarządu.

W I kwartale 2023 roku Grupa BOŚ S.A. zdecydowanie poprawiła sytuację finansową przede wszystkim w obszarze wyniku odsetkowego, który wyniósł 196,3 mln zł i był o 40,2% wyższy od wypracowanego w I kwartale 2022 roku. Wynik ten był konsekwencją wyższej marży odsetkowej na aktywach ogółem, która wzrosła w omawianym okresie do poziomu 3,8%.

Wynik Grupy BOŚ z tytułu opłat i prowizji w I kwartale tego roku zmalał o 15,5% r/r do 32,5 mln zł. Wprawdzie Bank odnotował wzrost prowizji w operacjach kredytowych, natomiast wyraźnie niższe były przychody z tytułu usług maklerskich, co było spowodowane dekoniunkturą na rynku pierwotnym oraz mniejszą aktywnością inwestorów na GPW, zarówno na rynku akcji, kontraktów terminowych, jak i rynku NewConnect. Miniony kwartał był jednak okresem dalszego silnego przyrostu rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez Dom Maklerski BOŚ. W pierwszych trzech miesiącach tego roku liczba otwartych rachunków inwestycyjnych wzrosła o 4,6 tys. do 158,3 tys.

Koszty w ryzach

Głównym czynnikiem obciążającym wyniki finansowe Banku są koszty ryzyka prawnego w przypadku kredytów hipotecznych w walutach obcych. W I kwartale 2023 roku wzrosły o ponad 42 mln zł wobec analogicznego okresu 2022 roku. Na koniec marca 2023 roku utworzone przez BOŚ łączne rezerwy na ryzyko z tego tytułu sięgnęły 534 mln zł, dzięki czemu pokrycie rezerwami całego portfela kredytów CHF jest jednym z najwyższych w krajowym sektorze bankowym i wynosi około 70%.

Poprzez maksymalne wykorzystanie zasobów rzeczowych i osobowych, Bank dąży do ograniczenia wzrostu kosztów w warunkach wysokiej inflacji, a tym samym silnej presji kosztowej w wielu obszarach, zapewniając jednocześnie sprawne i bezpieczne funkcjonowanie organizacji w ramach obowiązujących przepisów prawnych i wymogów nadzorczych. W konsekwencji ogólne koszty administracyjne Grupy BOŚ w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosły o 7,1% r/r.

Szybsze tempo wzrostu dochodów wobec kosztów przełożyło się natomiast na dalszą poprawę wskaźnika C/I, który w I kwartale 2023 roku wyniósł 48,1% wobec 52,9% w 2022 roku (przy założeniu równomiernego rozłożenia w całym roku kosztów jednorazowej składki na BFG).

W I kwartale 2023 roku wynik odpisów z tytułu utraty wartości był dodatni i wyniósł 19 mln zł wobec -24,9 mln zł w analogicznym okresie 2022

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 10.05.2023

Najnowsze artykuły z kategorii