Spłata kredytu przed terminem. UOKiK: kolejne banki dostosowują się do wytycznych

  • Lendtech
  • 03.11.2021

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podejmuje konsekwentne działania mające na celu zapewnienie przestrzegania art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim (ukk), który stanowi, że w przypadku spłaty pożyczki przed terminem instytucje kredytowe powinny rozliczać się z konsumentami metodą liniową z wszystkich pobranych opłat i prowizji. W ostatnim czasie wydał decyzję zobowiązującą w tej sprawie wobec Banku Pocztowego, natomiast Plus Bank dostosował się do wytycznych Prezesa UOKiK już w trakcie postępowania wyjaśniającego.

– Przepisy jasno stanowią, co dodatkowo we wrześniu 2019 r. potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE, że konsument, który przed zapisanym w umowie terminem spłaci kredyt konsumencki, ma prawo do odzyskania proporcjonalnej części wszystkich pobranych opłat, w tym prowizji. Taki zwrot powinien się odbywać metodą liniową, która jest sprawiedliwa, przejrzysta i zrozumiała dla konsumenta – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z najnowszą decyzją Prezesa UOKiK Bank Pocztowy musi poinformować konsumentów, którzy zawarli umowy pożyczki po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim, czyli od 18 grudnia 2011 r., że w przypadku spłacenia ich przed terminem mogą ubiegać się o proporcjonalny zwrot pobranych prowizji wyliczony metodą liniową. Bank ma zamieścić takie oświadczenie na swojej stronie internetowej. Dodatkowo do osób, które po 16 maja 2016 r. (data pierwszego stanowiska Prezesa UOKiK w sprawie art. 49 ukk) spłaciły kredyt wcześniej niż przewidywały ich umowy, Bank Pocztowy wyśle takie zawiadomienia listem lub e-mailem. Ponadto Prezes UOKiK zobowiązał spółkę do zwrotu odpowiedniej części prowizji wyliczonej metodą liniową w terminie do 3 miesięcy od otrzymania wniosku konsumenta. Nie dotyczy to osób, które odzyskały już stosowną część prowizji na mocy decyzji Prezesa UOKiK z grudnia 2019 r. Bank Pocztowy zobowiązał się także do złożenia oświadczeń o uznaniu zasadnych roszczeń konsumentów w zakresie zwrotu kosztów kredytu w sprawach, które toczą się już przed sądami.

Banki dostosowują się do wytycznych

Także Plus Bank dostosował się do wytycznych Prezesa UOKiK. Stało się to na etapie postępowania wyjaśniającego, nie było więc konieczności stawiania spółce zarzutów i wydawania decyzji. Od 1 stycznia 2021 r. bank automatycznie rozlicza metodą liniową koszty wszystkich spłaconych przed terminem kredytów konsumenckich. Natomiast w przypadku kredytów konsumenckich, których spłata nastąpiła przed tą datą, zwrot proporcjonalnej części prowizji odbywa się na wniosek konsumentów. Wnioski dotyczą także korekt rozliczeń w sytuacji, gdy dokonano ich metodą inną niż liniowa. Informacja o takiej możliwości widnieje na stronie internetowej banku.

Prezes UOKiK wydał w tym roku także decyzję wobec Banku Handlowego. UOKiK otrzymuje jednak sygnały konsumenckie świadczące o tym, że bank może nie wykonywać w pełni nałożonego na niego zobowiązania. Skargi dotyczą sytuacji przedterminowej spłaty zadłużenia na skutek zawarcia kolejnej umowy kredytu konsumenckiego tego samego typu z Bankiem Handlowym. Obecnie weryfikowane są informacje przekazywane przez konsumentów, Urząd wezwał bank do udzielenia wyjaśnień.

W efekcie podjętych przez UOKiK działań już 17 banków prawidłowo rozlicza się z konsumentami, którzy wcześniej spłacili kredyt konsumencki. Do wytycznych Urzędu stosuje się też 12 banków spółdzielczych objętych badaniem.

/Informacja prasowa

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 03.11.2021

Najnowsze artykuły z kategorii