1. Lendtech.pl
 2. >
 3. Regulamin...

Regulamin serwisu

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Serwis Internetowy www.lendtech.pl (dawniej Promeritum.online), na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje) poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez European Fintech Forum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515607 zwaną dalej „Usługodawcą” lub „Wydawcą”.

 2. Serwis Internetowy www.lendtech.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. W ramach Serwisu Internetowego www.lendtech.pl działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi:

a. w domenie internetowej www.lendtech.pl i jej subdomenach;

b. w innych domenach (wraz z ich subdomenami) niż wskazane w pkt a) powyżej.

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.lendtech.pl poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią. Odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z osobami trzecimi.

 2. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu Internetowego www.lendtech.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu www.lendtech.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Serwisie Internetowym www.lendtech.pl.

 4. Zasady korzystania z Serwisu są dostępne dla wszystkich użytkowników Serwisu pod adresem internetowymwww.lendtech.pl/regulamin-serwisu 

 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego www.lendtech.pl, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Serwisie, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Internetowego www.lendtech.pl, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy polskie właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.

II. DEFINICJE

 1. Serwis Internetowy www.lendtech.pl – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet dostępna pod adresem https://www.lendtech.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

 2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu www.lendtech.pl oraz Usług dostępnych w Serwisie www.lendtech.pl;

 3. Serwisy – wyodrębnione w ramach Serwisu www.lendtech.pl serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują Usługodawcy.

 4. Partner – każdy podmiot współpracujący z Usługodawcą na podstawie stosownej umowy;

 5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie www.lendtech.pl, w szczególności:

a. Usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL)

b. usługi możliwości dostępu do Materiałów, w celu zapoznawania się z ich treścią, w tym w zakresie wyznaczonym przez Usługodawcę – odpłatnie

c. korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,

d. dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,

e. korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;

 1. Materiały – wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz bazy danych, zamieszczane lub stosowane przez Usługodawcę w Portalach lub za ich pośrednictwem.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU www.lendtech.pl

 1. W ramach Serwisu www.lendtech.pl Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

a. zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Serwisu www.lendtech.pl lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS. Materiały, do których Użytkownik otrzymuje dostęp mogą być personalizowane pod kątem zainteresowań Użytkownika wynikających z jego aktywności internetowych;

b. zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Serwisie www.lendtech.pl w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach Usługodawcy;

c. dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług;

d. korzystać z Serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami;

 1. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Serwisu www.lendtech.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

 2. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Serwisie www.lendtech.pl dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu www.lendtech.pl w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Serwisie www.lendtech.pl dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu www.lendtech.pl.

 3. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

 4. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt.6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Serwisie www.lendtech.pl jest bezpłatne.

 5. W Serwisie www.lendtech.pl prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej. Materiały te mogą być personalizowane i dostosowywane do zainteresowań Użytkowników opartych na ich aktywnościach internetowych.

 6. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie www.lendtech.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu www.lendtech.pl i prezentowanych w nim Materiałów.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie www.lendtech.pl treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.

IV. OCHRONA PRAW AUTORSKICH i INNYCH PRAW

 1. Wszelkie prawa do Serwisu www.lendtech.pl oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Serwisu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Serwisu, należą do Fundacji Lendtech  lub/i do podmiotów współpracujących z Usługodawcą  i podlegają ochronie prawnej. Portal jak i poszczególne serwisy internetowe są dostępne jako całość i jako całość stanowią utwór, do którego wszelkie prawa przysługują Fundacji Lendtech. Usługodawca  podejmuje niezbędne środki technologiczne i prawne w celu ochrony integralności Serwisu www.lendtech.pl, kontroli sposobu korzystania z Serwisu jak i poszczególnych serwisów internetowych, mających na celu ograniczenie korzystania z Serwisu w sposób mogący zakłócać jego funkcjonowanie. Z wykorzystaniem środków technicznych Usługodawca  kontroluje sposób korzystania z Serwisu www.lendtech.pl, w tym korzystanie z Serwisu z pominięciem poszczególnych treści informacyjnych, promocyjnych i reklamowych czyli fakt, pobierania stron internetowych Serwisu lub poszczególnych serwisów internetowych z pominięciem poszczególnych treści tych stron internetowych. Pobieranie Serwisu www.lendtech.pl z wykorzystaniem przeglądarek internetowych możliwe jest wyłącznie w sposób nie naruszający praw Fundacji Lendtech, jak i Wydawcy. Korzystanie z Portalu w sposób naruszający jego integralność jest zabronione.

 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie IV.1 powyżej, dotyczy w szczególności:

  1. utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;

  2. baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 386., z późn. zm.);

  3. znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324 z późn. zm.);

  4. nazw domen internetowych;

  5. innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, z późn. zm).

 3. Korzystanie z Serwisu www.lendtech.pl nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw lub licencji do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. w szczególności:

  1. użytkownicy Serwisu www.lendtech.pl mogą korzystać z elementów Serwisu (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Serwisu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Fundacji Lendtech. (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);

  2. poza przypadkami określonymi w punkcie VI.3.a) powyżej, bez wyraźnej zgody Fundacji Lendtech lub wydawcy serwisu zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Serwisu www.lendtech.pl, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Serwisie www.lendtech.pl:

   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

   3. w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

   4. w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;

   5. w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części;

   6. realizowania nadań – realizowania jakichkolwiek nadań wykorzystujących materiały, zarówno w całości jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych.

 4. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszych „Zasadach”, Usługodawca zastrzega, że bez jej zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Serwisu www.lendtech.plobejmujących aktualne artykuły na wszelkie tematy, w szczególności sporządzane w formie tekstowej, tekstowo-graficznej, jak i tekstu połączonego ze zbiorem („galerią”) zdjęć.

 5. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Serwisu www.lendtech.pl w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie VI.3 niniejszych Zasad lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), ma obowiązek skontaktować się z Usługodawcą.

 6. Dozwolone jest korzystanie z treści Materiałów jedynie poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do strony internetowej Serwisu www.lendtech.pl, na której opublikowana jest pełna treść.

 7. Podmioty gospodarcze, opisywane w Materiałach, mogą uzyskać uprawnienie licencyjne do publikacji archiwalnych Materiałów na zasadach poniższych:

a. Materiał uznawany jest za archiwalny po upływie 7 dni od opublikowania go na Portalu,

b. nabycie licencji odbywa się poprzez złożenie zamówienia na udostępnienie Materiału wraz z uprawnieniami licencyjnymi i otrzymanie Materiału w formie elektronicznej (np. plik tekstowy, plik pdf), po uiszczeniu opłaty licencyjnej określonej w cenniku;

c. nabycie licencji uprawnia licencjobiorcę do publikacji Materiału w formie elektronicznej, wyłącznie na ogólnodostępnych stronach internetowych, na zasadach i z ograniczeniami określonymi w punktach d-i poniżej;

d. Licencjobiorca w ramach udzielonej licencji uprawniony jest do publikacji Materiału wyłącznie na własnej stronie internetowej bez prawa dalszej sublicencji. W szczególności licencjobiorcy nie przysługuje uprawnienie do udostępniania Materiału osobom trzecim do dalszej publikacji lub jakiegokolwiek innego wykorzystania;

e. zakazana jest w szczególności jakakolwiek dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie oraz rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz publiczne Materiału, w szczególności w celach zarobkowych, niezależnie od sposobu i formy, także w zamkniętych serwisach internetowych;

f. przy dozwolonej publikacji tekstu licencjobiorca ma obowiązek opatrzyć go oznaczeniem danych autora, wydawcy i linkiem do tekstu źródłowego w domenie Portalu;

g. na podstawie uzyskanej licencji do publikacji tekstu Użytkownik nie nabywa autorskich praw majątkowych do tekstu, a jedynie zezwolenie na opublikowanie Materiału na warunkach określonych w Regulaminie;

h. uiszczenie opłaty licencyjnej jest równoznaczne z akceptacją warunków licencji;

i. jakiekolwiek inne korzystanie z Materiału nie objęte postanowieniami Regulaminu wymaga udzielenia przez Usługodawcę odrębnej, uprzedniej zgody i zawarcia w tym zakresie odrębnej umowy, pod rygorem odpowiedzialności wobec Usługodawcy z tytułu bezprawnej eksploatacji i naruszenia praw podmiotowych.

 1. Użytkownik oświadcza, że jest mu wiadome, że treść Materiałów nie stanowi wytycznych, zaleceń ani rekomendacji do jakichkolwiek zachowań i nie może stanowić podstawy do faktycznych decyzji o charakterze ekonomicznym lub prawnym z powołaniem się na treść Materiałów.

 2. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Fundacji Lendtech, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Serwisu www.lendtech.pl. może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Fundacji Lendtech lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Serwisu www.lendtech.pl, w tym treści o charakterze reklamowym.

 3. Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się z ich treścią za pomocą przeglądarki internetowej oraz zakres dopuszczalny na podstawie Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw autorskich ze skutkami w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej.  [PG1]

V. PRAWA i OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Korzystając z Serwisu www.lendtech.pl, użytkownicy Serwisu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszych Zasad oraz uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

 3. Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Serwisu www.lendtech.pl lub jego poszczególnych elementów dla użytkownika Serwisu, w przypadku:

a. naruszenia przez użytkownika Serwisu www.lendtech.pl przepisów prawa, postanowień niniejszych Zasad, uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;

b. w przypadku działania przez użytkownika Serwisu na szkodę Fundacji Lendtech lub innych użytkowników Serwisu lub innych osób;

c. w przypadkach określonych w uregulowaniach szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUNDACJI LENDTECH

 1. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu www.lendtech.pl (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników Serwisu. Fundacja Lendtech jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

a. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

b. przyczynami niezależnymi od Fundacji Lendtech (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

 1. Usługodawca dokłada starań, aby pochodzące od Fundcacji Lendtech informacje ukazujące się na stronach internetowych Serwisu www.lendtech.pl były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Fundacja nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika Serwisu. Dlatego zastrzegamy, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych Serwisu oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Usługodawca (w szczególności od samych użytkowników Serwisu lub od osób określonych w punkcie I.3 niniejszych Zasad).

 2. Na stronach internetowych Portalu znajdują się linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez Usługodawcę. Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem, jednakże nie możemy zagwarantować, że zawsze tak się dzieje, albowiem nie możemy brać odpowiedzialności za bieżącą zawartość stron internetowych, nad którymi, z uwagi na specyfikę usług elektronicznych oraz możliwość zamieszczania treści stron internetowych przez różne osoby (w tym samych użytkowników Serwisu), nie mamy kontroli. W związku z tym, Fundacja Lendtech oświadcza, że: użytkownicy Serwisu www.lendtech.pl korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Usługodawca, wyłącznie na własną odpowiedzialność; niniejsze Zasady nie mają zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż Fundacja Lendtech; w takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie www.lendtech.pl oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Serwisie przez inne osoby niż Fundacja Lendtech. Udostępnienie przez Usługodawca możliwości zamieszczenia i rozpowszechniania treści wskazanych w zdaniu poprzednim ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.

 4. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie przez Usługodawcę, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez użytkowników Serwisu www.lendtech.pl w związku z korzystaniem z tych serwisów lub usług.

 5. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie www.lendtech.pl przez Usługodawcę, Usługodawca h nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach tych serwisów lub usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie www.lendtech.pl, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.

 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkowników Portalu za pośrednictwem sieci Internet.

VII. ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA z PORTALU

 1. Niniejsze Zasady korzystania z Serwisu www.lendtech.pl wchodzą w życie z dniem 4 października 2021 r.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad w każdym czasie. Zmiany niniejszych Zasad wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Serwisu www.lendtech.pl z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści niniejszych Zasad zawierających zmiany) na stronie internetowej określonej w punkcie I.7 niniejszych Zasad, o ile nie zastrzeżono inaczej.

 3. Użytkownik Serwisu www.lendtech.pl zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszych Zasad.

Partnerzy serwisu i wydarzeń

Newsletter Lendtech

Bądź na bieżąco i nie martw się, że umkną Ci najważniejsze informacje. ​​Zapisz się na bezpłatny autorski newsletter z aktualnymi informacjami z Polski i ze świata.

 

Wczytywanie
Obserwuj nas na Google News

Obserwuj nas na Google News i otrzymuj najnowsze wiadomości z Lendtech. Dołącz do obserwujących i zawsze bądź na bieżąco.

 1. Kliknij poniższy przycisk
 2. Wybierz opcję “Obserwuj”

Dzięki temu teraz będziesz widzaił wszystkie najnowsze publikacje na swoich urządzeniach z kontem Google.