PKO Bank Polski zorganizuje emisje obligacji komunalnych dla Lublina i Łodzi

  • Lendtech
  • 11.10.2022

PKO Bank Polski zawarł w ostatnim czasie dwie umowy dotyczące zorganizowania emisji obligacji – z Lublinem na kwotę 200 mln zł i z Łodzią na kwotę 189 mln zł. Bank jest liderem w zakresie organizacji emisji obligacji komunalnych – jego udział w rynku mierzony wartością zadłużenia wynosi prawie 40 proc. Bank ma już na swoim koncie 30 emisji obligacji dla miast wojewódzkich.

PKO Bank Polski zorganizuje emisje obligacji komunalnych dla Lublina i Łodzi

Łódź i Lublin przeznaczą wyemitowane obligacje na sfinansowanie planowego deficytu w 2022 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje zostaną wyemitowane dla każdego z miast w dwóch seriach. W umowie bank zobowiązuje się do nabycia wszystkich obligacji i obsługi płatności odsetkowych oraz wykupu obligacji. Funkcję agenta emisji dla obydwu emisji będzie pełniło Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, które zweryfikuje dokumentację emisyjną i zarejestruje emisje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Dziękujemy za zaufanie obu miastom – Lublinowi i Łodzi. Cieszymy się, że możemy je wspierać w organizacji emisji obligacji komunalnych. PKO Bank Polski jest sprawdzonym partnerem samorządów – zorganizowaliśmy już emisje obligacji komunalnych na ponad 23 mld złotych, co czyni nas liderem w tym zakresie. Aktualnie w ramach emisji obligacji obsługujemy ponad 600 jednostek samorządu terytorialnego. PKO Bank Polski zapewnia samorządom różnych szczebli szeroki wachlarz nowoczesnych usług, zarówno w obrębie oferty depozytowo-transakcyjnej, jak i kredytowej oraz profesjonalną obsługę doradców – mówi Marcin Eckert, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

2 tys. emisji

Od początku istnienia obligacji komunalnych PKO Bank Polski angażuje się w kluczowe umowy emisyjne. W sumie bank przeprowadził już ponad 2 000 emisji. W 2021 r. zawarł z Krakowem największą w swojej historii umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji na kwotę 620 mln zł. Inną interesującą transakcją była pierwsza po wojnie emisja obligacji dla Warszawy zawarta w 2002 roku. W tym roku bank podpisał 43 umowy emisyjne na kwotę 440 mln zł.

Dzięki obligacjom komunalnym jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować wydatki inwestycyjne, refinansować spłatę dotychczasowego zadłużenia czy też pokryć koszty inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obligacje komunalne są elastycznym źródłem finansowania wydatków – samorząd określa strukturę emisji, terminy wykupu, okres karencji.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 11.10.2022

Najnowsze artykuły z kategorii